Základní škola Tymákov

Škola / Projekt ESF / Aktuality

Projekt ESF - Aktuality

Aktuality projektu

Vloženo 30.11.2010 20:42 h

Aktivity v jednotlivých měsících

Aktivity v měsíci červnu 2009
Úvodní schůze realizačního týmu
Na počátku měsíce se uskutečnila historicky první schůze členů realizačního týmu. Jednání proběhlo ve složení - projektový manažer, zástupce projektového manažera, finanční manažer a tvůrci vzdělávacích materiálů. Specialista IT se této schůze nemohl zúčastnit, obdržel proto od projektového manažera a jeho zástupce zápis z jednání s podrobnými instrukcemi o průběhu realizace projektu a nejbližšími úkoly, které je třeba splnit do příští schůze realizačního týmu.V rámci první schůze realizačního týmu byl oficiálně sestaven realizační tým a rovněž byly podrobně popsány kompetence a role jednotlivých jeho členů. Následně byly podepsány dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce se všemi členy realizačního týmu, které připravil projektový manažer před schůzkou. Specialista IT, který se jednání osobně nezúčastnil, smlouvu podepsal dodatečně. Dále bylo ustanoveno, jak bude probíhat komunikace v rámci projektu a realizačního týmu, jak budou vyplňovány výkazy práce a kdo je bude schvalovat i jak budou vypláceny odměny. Současně byl projednán podrobný harmonogram projektu a stanoveny časové milníky pro nejbližší projektové úkoly.
Vyhlášení výběrových řízení
V průběhu června specialista IT připravil podklady pro výběrová řízení, která vyhotovil manažer projektu spolu se svým zástupcem. Výběrová řízení byla vyhlášena dne 30.6.2009 a výzvy k podání nabídek na dodávku SW a HW i na dodávku služby do projektu Zavedení interaktivních postupů do vzdělávacího procesu na Základní škole Tymákov byly uveřejněny na webových stránkách školy.

Aktivity v měsíci červenci 2009
Ukončení výběrových řízení
Dne 14.7.2009 ve 14.30 hodin bylo ukončeno přijímání nabídek na dodávku softwaru a hardwaru i na dodávku tvorby prostředí pro e-learning, školících a konzultačních služeb při tvorbě e-kurzů do projektu Zavedení interaktivních postupů do vzdělávacího procesu na Základní škole Tymákov. Obě dvě výběrová řízení byla realizována jako veřejné zakázky malého rozsahu.Nabídku do výběrového řízení č. 1 na dodávku softwaru a hardwaru dodala jedna firma, nabídku do výběrového řízení č. 2 na dodávku tvorby prostředí pro e-learning, školících a konzultačních služeb při tvorbě e-kurzů podaly dvě firmy. Odevzdané nabídky hodnotila tříčlenná hodnotící komise. Výsledky výběrového řízení na dodávku softwaru a hardwaru i na dodávku tvorby prostředí pro e-learning, školících a konzultačních služeb při tvorbě e-kurzů byly zveřejněny na webových stránkách školy. Všichni zúčastnění byli o výsledku výběrových řízení písemně informováni doporučeným dopisem. Veškerá dokumentace z průběhu výběrových řízení je k dispozici k nahlédnutí na Základní škole Tymákov. Vítězní uchazeči byli vyzváni k zahájení jednání o konečném znění smlouvy o dílo a jejímu podpisu.
Druhá schůze realizačního týmu
Dne 21.7.2009 se uskutečnila druhá schůze členů realizačního týmu, v rámci které byl shrnut dosavadní průběh realizace projektu. Již se uskutečnila výběrová řízení na dodávku softwaru a hardwaru i na dodávku tvorby prostředí pro e-learning, školících a konzultačních služeb při tvorbě e-kurzů. Bylo třeba s vítěznými uchazeči dojednat konečné znění smlouvy o dílo a smlouvy podepsat. Následně začaly realizace dodávek, a to nejprve hardwaru a softwaru potřebného pro moderní formu výuky. Jednalo se o PC, notebooky, dataprojektor, reprosoustavu, videokameru, software potřebný k další práci žáků i pedagogických pracovníků školy např. pro vytváření a používání elektronických vzdělávacích materiálů, zpracování fotografií či videí pořízených v rámci praktické výuky apod. (interaktivní učebnice, fotografický software). Rovněž se uskutečnila dodávka služby zahrnující vytvoření a implementaci ICT prostředí pro tvorbu, spouštění a archivaci výukových materiálů jako jsou kurzy, testy, animace, interaktivní učebnice, multimediální prezentace, apod. Součástí obou dodávek bylo provázání všech ICT technologií a elektroniky tak, aby nejen sloužily svému specifickému účelu, ale též byly vzájemně kompatibilní.

Aktivity v měsíci srpnu 2009
Dodávky IT zařízení
S vítěznými uchazeči výběrových řízení byly uzavřeny smlouvy a v průběhu srpna se uskutečnily dodávky IT zařízení. Byla dodána interaktivní tabule s příslušenstvím (dataprojektor, software), počítačové sestavy potřebné pro interaktivní způsob výuky žáků a 3 notebooky určené pro tvůrce vzdělávacích materiálů, 9 x kancelářský balík softwaru na pořízené notebooky a počítače (EDU licence MS Office a antivirový program), videokamera nezbytná pro zaznamenávání video i fotografických záznamů, které budou tvůrci vzdělávacích materiálů zapracovávat do výukových podkladů.
Třetí schůze realizačního týmu
Dne 24.8.2009 se uskutečnila již třetí schůze členů realizačního týmu, v rámci které byli tvůrci vzdělávacích materiálů podrobně informováni o průběhu projektu a rovněž byli seznámeni s aktuálním harmonogramem a plánovaným školením na tvorbu e-learningových materiálů.
Školení tvůrců vzdělávacích materiálů
Dne 25.8.2009 se uskutečnilo první školení v rámci realizovaného projektu. Bylo určeno pro tvůrce vzdělávacích materiálů a bylo zaměřeno na tvorbu e-learningových materiálů. Pro předměty Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Anglický jazyk, Český jazyk a Matematiku budou vytvořeny e-learningové kurzy a testy. Na tvorbě podkladů pro tyto výukového materiály se budou podílet 3 členové realizačního týmu - tvůrci výukových materiálů, kteří se budou moci podle zkušeností s probíraným učivem a stupněm obtížnosti zaměřit na problematické pasáže. Případně budou moci prostřednictvím vytvořených výukových materiálů doplnit učivo probírané v klasických či interaktivních učebnicích. E-kurzy budou pomocí připojení k internetu spustitelné na jakémkoliv běžném počítači.

Aktivity v měsíci září 2009
Instalace IT zařízení
V průběhu září specialista IT provedl kontrolu funkčnosti a instalace veškerého nového IT zařízení a softwaru, které bylo pořízeno v rámci projektu. Společně s projektovým manažerem a jeho zástupcem bylo toto zařízení označeno dle pravidel publicity Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tito pracovníci realizačního týmu projektu dále spolupracovali s dodavatelem vzdělávacího prostředí na definici funkčnosti a rozsahu tohoto ICT prostředí.
Čtvrtá schůze realizačního týmu
Na počátku měsíce se uskutečnila v pořadí čtvrtá schůze realizačního týmu. Obsahem jednání bylo především zhodnocení dosavadního průběhu projektu a stanovení nejbližších úkolů jednotlivým členům realizačního týmu. Dále se projednával stav projektového účtu s ohledem na monitorovací zprávu a žádost o platbu, které byly Krajskému úřadu Plzeňského kraje předloženy již v první polovině srpna. Monitorovací zprávu spolu s žádostí o platbu bylo nutné odevzdat jako mimořádné, neboť na projektovém účtu nebyl ze zálohové platby dostatek financí k uhrazení potřebné techniky.
Tvorba e-learningových materiálů
Tvůrci vzdělávacích materiálů již započali tvořit elektronické výukové podklady, e-learningové kurzy a testy. Tato aktivita, která se řadila mezi klíčové aktivity projektu, trvala až do ledna 2010. Na jejím konci vznikla základní sada materiálů, které budou následně pedagogové využívat ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky žáků školy.

Aktivity v měsíci říjnu 2009
Pátá schůze realizačního týmu
V říjnu jsme realizovali další pravidelné jednání realizačního týmu, jehož náplní tentokrát byla především konzultace s tvůrci vzdělávacích materiálů a kontrola vytvořených elektronických vzdělávacích materiálů. Rovněž byla vytvořena druhá monitorovací zpráva a žádost o platbu, která byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje předloženy koncem měsíce.
Tvorba e-learningových materiálů
Tvůrci vzdělávacích materiálů nadále aktivně tvořili elektronické výukové podklady. Aktivně rovněž komunikovali s dodavatelem ICT prostředí, konzultovali tvorbu materiálů a jejich použití ve školním vzdělávacím prostředí.

Aktivity v měsíci listopadu 2009
Šestá schůze realizačního týmu
Tentokrát byla schůze realizačního týmu zaměřena na doplnění druhé monitorovací zprávy a žádosti o platbu, ke které jsme od Krajského úřadu Plzeňského kraje obdrželi připomínky k doplnění či úpravám dokumentace. Dále byla provedena aktualizace logolinku na projektovém webu i na nově vytvořené projektové dokumentaci tak, aby byla dodržena pravidla pro publicitu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tvorba e-learningových materiálů
Tvůrci vzdělávacích materiálů stále tvořili další e-learningové kurzy a testy. IT specialista, projektovýc manažer a zástupce projektového manažera dále spolupracovali s dodavatelem vzdělávacího prostředí na definici funkčnosti a rozsahu tohoto ICT prostředí.

Aktivity v měsíci prosinci 2009
Tvorba e-learningových materiálů
Prosinec byl především ve znamení rozsáhlé tvorby e-learningových kurzů a testů. Tyto elektronické vzdělávací materiály byly zaměřeny na předmět Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Na tvorbě dalších materiálů a testů se intenzivně pracovalo, vznikaly také elektronické výukové obsahy pro průřezová témata.

Aktivity v měsíci lednu 2010
Finišujeme s tvorbou e-materiálů
Finišovali jsme s tvorbou e-learningových kurzů a testů. Elektronické materiály byly vytvářeny pro předměty Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Anglický jazyk, Český jazyk a Matematika. Tímto bude dokončena nejdůležitější klíčová aktivita realizovaného projektu.
Sedmá schůze realizačního týmu
Realizační tým projektu v měsíci lednu zpracoval další monitorovací zprávu projektu a žádost o platbu. Projekt doposud probíhal dle plánu aktivit a stanoveného harmonogramu.

Aktivity v měsíci únoru 2010
Školení cílových skupin projektu
Na počátku měsíce proběho Vyškolení žáků a pedagogických pracovníků na využívání a tvorbu elektronických vzdělávacích materiálů během výuky. Cílem této aktivity bylo předat žákům i pedagogům informace o možnostech elektronické výuky. Školení bylo zaměřeno na osvojení si ovládání jednotlivých vzdělávacích materiálů a jejich uplatnění ve výuce. Žákům i pedagogům byly současně nastavena přístupová práva a role.
Další klíčová aktivita uzavřena
V únoru se podařilo projektovému týmu uzavřít další klíčovou aktivitu projektu. Od 1.3.2010 jsou ve vzdělávacím systému importovány výukové podklady, e-learningové kurzy a testy k předmětům Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Anglický jazyk, Český jazyk a Matematika. V souvislosti se zavedením nových forem výuky byl zároveň inovován Školní vzdělávací program. Žáci absolvovali školení obsluhy interaktivní tabule a spouštění kurzů a testů ve vzdělávacím prostředí. Nyní bylo před námi již jen období, během kterého budou nové didaktické prvky nasazeny v plném provozu školy. Již podle prvních ohlasů jsme věřili, že se nový styl výuky bude žákům i pedagogům líbit.
Osmá schůze realizačního týmu
Na jednání realizačního týmu se tentokrát projednávala především problematika zdlouhavého schvalování žádostí o platbu ze strany poskytovatele dotace. Škola bohužel nemá dostatek finančních prostředků k uhrazení závazků vůči dodavatelům. Museli jsme tedy opětovně vyjednávat o prodloužení splatnosti faktur a o vystavení splátkových kalendářů.

Aktivity v měsíci březnu 2010
Započala poslední klíčová aktivita
Na počátku března započalo poslední projektové období, během kterého byly nové didaktické prvky nasazeny v plném provozu školy. Již podle prvních ohlasů jsme zaznamenali, že s novým stylem výuky jsou žáci i pedagogové velmi spokojeni.

Aktivity v měsíci dubnu 2010
Pilotní ověření moderní výuky úspěšně pokračuje
Pilotní ověření fungování interaktivní výuky probíhalo bez komplikací. Žákům i pedagogům se moderní vzdělávací prvky velmi líbí, učitelé mohou ve výuce i mimo ni uplatňovat elektronické materiály, především e-learningové kurzy a testy. Žáci se vždy na práci s novou výpočetní technikou velmi těší a učení se tak pro ně stává atraktivnější.
Schůze realizačního týmu
I v měsíci dubnu se uskutečnilo pravidelné jednání realizačního tým projektu. Opět uplynulo monitorované období a bylo tedy potřeba zpracovat další, v pořadí již čtvrtou monitorovací zprávu projektu a současně žádost o platbu.

Aktivity v měsíci květnu 2010
Interaktivní výuka
Moderní výuka je na naší škole v rámci pilotního provozu realizována stále bez problémů a je ze stran cílových skupin projektu hodnocena kladně. Řídící realizační tým provádí pravidelné kontroly využívání vytvořených elektronických vzdělávacích materiálů ve výuce.
Schůze realizačního týmu
Na jednání realizačního týmu se opět projednávala především problematika zdlouhavého schvalování žádostí o platbu ze strany poskytovatele dotace. Škola bohužel má bohužel stále nedostatek finančních prostředků k uhrazení všech závazků vůči dodavatelům. Bylo tedy nutné opětovně vyjednávat o prodloužení splatnosti faktur. Současně jsme žádali o podstatnou změnu projektu, a to změnu monitorovacích indikátorů. Projektová žádost byla zpracována a Smlouva o realizaci projektu podepsána před vydáním 1. verze Metodiky monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platné od října 2009. Vzhledem k odlišnostem výkladu obsahu a načítání jednotlivých MI jsme požádali o uvedení do souladu s Metodikou MI a o úpravu těchto monitorovacích indikátorů.

Aktivity v měsíci červnu 2010
Závěr pilotního ověření moderní výuky
Pilotní ověřování interaktivní výuky finišovalo závěrem června společně s koncem výuky ve škole. Projektový manažer společně se svým zástupcem prováděl důkladné kontroly využívání vytvořených e-learningových kurzů a testů ve výuce.
Propagační materiály k projektu
Jednou z povinných součástí projektu bylo zajištění publicity akce a informace veřejnosti o spolufinancování projektu z prostředků Evropského sociálního fondu (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Vytištěné propagační materiály byly rozdistribuovány do veřejných míst ve spádové oblasti školy a byly též poskytnuty žákům a rodičům.
Schůze realizačního týmu
Tento měsíc jsme doplňovali čtvrtou monitorovací zprávu a žádost o platbu dle připomínek Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dále jsme začali připravovat podklady k evaluaci projektu, kterou budeme realizovat na samotný závěr projektu, tedy v průběhu července 2010.

Aktivity v měsíci červenci 2010
Závěr projektu a jeho zhodnocení
Závěr projektu "Zavedení interaktivních postupů do vzdělávacího procesu na Základní škole Tymákov" byl věnován především důkladnému zhodnocení průběhu projektu, dosažených výsledků a naplnění předem stanovených cílů. Evaluace byla realizována prostřednictvím dotazníkového šetření mezi žáky školy. Součástí aktivity bylo také šetření mezi pedagogy formou řízených rozhovorů, směřující k vyjádření spokojenosti s realizovaným projektem a návrhy na jeho zlepšení či doplnění. V příloze můžete nahlédnout na výsledné hodnocení realizovaného projektu.
Schůze realizačního týmu
V červenci se realizační tým intenzivně věnoval pracem, které souvisí s ukončením realizace projektu. Potřeba bylo nejen zhodnotit celý projekt, ale také jej uzavřít po finanční stránce. Byla tedy vytvořena závěrečná monitorovací zpráva společně s finální žádostí o platbu a všemi potřebnými přílohami.

Přiložené soubory ke stažení:

brozurka.pdf (763,5 kB)
letacek.pdf (329,1 kB)
zhodnoceni_projektu.pdf (219,3 kB)

« zpět na seznam článků

Kalendář

<<  Duben 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Sdělení

  • tiskopisy OČR
    Tiskopis OČR může vyzvednout kdokoli z rodiny, případně známých. Na tiskopise je razítko školy, podpis ředitelky školy a datum uzavření školy. Jméno dítěte, konkrétní datum zahájení OČR, apod. si vyplníte sami.
  • úřední hodiny ve škole
     Od počátku uzavření školy jsme Vám k dispozici denně od 8:00 - 14:00 V této době si můžete vyzvednout tiskopisy OČR, učebnice, knihy a pracovní sešity pro děti. 

© 2010- 2020 Základní škola Tymákov, design FoXprofi.com